Main Menu

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για ορισμένα λειτουργικά θέματα,  που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

1. Απουσίες
1.1. Νομοθεσία (Άρθρο 35 - Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών - Π.Δ. 60/2006).


1) Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α΄).
Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δεκαπέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.  
γ)Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980 (διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις).
3) Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές  και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
5) Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.


1.2. Νομοθεσία 


Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν  οι απουσίες που πραγματοποιούνται σε μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες  μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα, εκτός αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου.


1.3. Νομοθεσία  (Εγκύκλιος Γ2/2930/20-10-83 του Υπουργείου Παιδείας)


Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου. Οι ημέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10).


1.4. Νομοθεσία  (Εγκύκλιος Γ4/1417/07-11-89 του Υπουργείου Παιδείας)


1) Οι μαθητές υποχρεωτικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή.
2) Οι μαθητές που δεν φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο εσκεμμένα, δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Δ/ντής του Σχολείου και ο κηδεμόνας τους και θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους.


1.5. Παρακαλούμε να προσκομίζετε έγκαιρα τα δικαιολογητικά των απουσιών (εντός 10ημέρου από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας).

2. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση από τους μαθητές κινητού τηλεφώνου (132328/Γ2/7-12-2006 και 100553/Γ2/04-09-2012 εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας) και ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης, αναπαραγωγής, ή και εγγραφής ήχου και εικόνας σε όλους τους χώρους του σχολείου. Στην εξαιρετική περίπτωση, που έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, οφείλουν να το έχουν απενεργοποιημένο και να το διατηρούν μέσα στην τσάντα τους. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου με επακόλουθο να επιβάλλεται η ποινή της αποβολής.

3. Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις Υ.Α. 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β΄), Φ253/155439/Β6/16-12-09 (ΦΕΚ 2544 Β΄), 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄) και 11586/Γ6/28-01-2011 (262 Β΄).

4. Σας υπενθυμίζουμε ότι
α) Για την Α΄Λυκείου, η προθεσμία για την κατάθεση στο σχολείο του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών/τριών καθώς και της φωτοτυπίας της αστυνομικής τους ταυτότητας λήγει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
β) Η Ενημέρωση όλων των γονέων για τις απουσίες και για τους βαθμούς των τετραμήνων, μπορεί να γίνεται και από την ιστοσελίδα του Σχολείου www.ellinogalliki.gr με την επιλογή: Απουσίες - Βαθμοί. Οι απουσίες θα αναρτώνται από τον Οκτώβριο και οι βαθμοί 3 ημέρες μετά την επίδοση των ελέγχων προόδου των μαθητών. Η ενημέρωση θα γίνεται με ατομικό κωδικό, τον οποίο κάθε γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να παραλάβει ενυπόγραφα από τη Σχολή. 
                                       

 

share