Όμιλος Μαθηματικών Αριστείας & Δημιουργικότητας

Ο σκοπός του ομίλου αυτού είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κριτικό τρόπο σκέψης και μαθηματική εμπειρία, χρήσιμη σε κάθε κατάσταση της ακαδημαϊκής τους πορείας, αλλά και της καθημερινότητάς τους. Πρόκειται για όμιλο που συνιστά παιδαγωγική και διδακτική στρατηγική για την επίτευξη των διαφόρων μορφών του (εγ)γραμματισμού των μαθητών, ώστε αυτοί να εξοικειωθούν με μαθηματικά υψηλού επιπέδου από τη διεθνή βιβλιογραφία (που δεν προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα). Στο πλαίσιο λειτουργίας του αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα, Διαγωνισμούς Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Εθνικούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών, συμμετοχή σε Μαθηματικά Συμπόσια και συνέδρια κ.ά.. Οι μαθητές εξασκούνται σε απαιτητικά και πρωτότυπα μαθηματικά προβλήματα ώστε να μπορούν να επιλύσουν σύνθετα θέματα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Νίκος Καρινιωτάκης